• Khoá học ngắn hạn online/offline

    Vicohub chuyên tổ chức các khoá học về Artificial Intelligence ngắn hạn

Khoá Học Ngắn Hạn

Giảng dạy cả online và offline, mỗi khoá trung bình 02 tháng

Python for Data Science / Machine Learning 1

Khai giảng: 04/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/sjjgGodFfAsCxRpx6

Machine Learning - Fundamentals/Advances - Online

Khai giảng: 04/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/Q8nMwrdyMANcgyPg8

Practical Deep Learning in Computer Vision - Online

Khai giảng: 04/2020, dành cho các bạn mong muốn học online. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/v7ZuZfiuv49vune37

Natural Language Processing with Deep Learning - Online

Khai giảng: 04/2020, dành cho các bạn mong muốn học online.. Thông tin chi tiết: https://forms.gle/v7ZuZfiuv49vune37